Záznamové médium

Pamäťové médiá umožňujú uložiť obsah informácie (zápis do pamäte), uchovať ju potrebnú dobu a znovu ju získať pre ďalšie použitie (čítanie z pamäte). Odlišujú sa spôsobom zápisu – odlišný fyzikálny princíp, možnosťou počtu zápisov, kapacitou, rozmermi a požívaným zariadením.

Parametre pamätí

 • Kapacita udáva aké množstvo informácií je možné uložiť v pamäti [B, kB, MB, GB, TB].
 • Prenosová rýchlosť – množstvo prečítaných informácií za jednotku času.

Rozdelenie pamäťových médií

 • Podľa materiálu a fyzikálnych princípov
  1. magnetické médiá – pevný disk, magnetická páska
  2. optické médiá – CD, DVD, Blu-Ray, …
  3. elektronické (polovodičové) média – flash pamäte – pamäťové karty (Secure Digital, Multimedia Card, Memory Stick, xD-Picture Card), USB flash pamäte (USB kľúč), SSD disky, …
  4. Neelektronické dátové nosiče pre písanie a kreslenie, ručné aj strojové – papier, tabuľa, fotopapier, …
 • Podľa závislosti na napájaní
  1. napäťovo závislé – pre uchovanie a prístup k informáciám potrebuje pamäť napájacie napätie, pri jeho zániku zaniká i informácia
  2. napäťovo nezávislé – potrebuje napätie pre činnosť (čítanie/zápis), ale pri jeho zániku uchováva informáciu
 • Podľa prístupu
  1. RAM (Random Access Memory) – pamäť s priamym prístupom (adresovanie)
  2. SAM (sekvenčná) – doba prístupu je závislá na umiestnení, napríklad páska
  3. CAM (asociatívna) – umožňujú výber údajov podľa obsahu – prehľadá sa celá pamäť, kým sa nenájde požadovaný údaj.
 • Podľa možnosti zápisu
  1. RWM (Read Write Memory) – pamäť pre zápis aj čítanie
  2. ROM (Read Only Memory) – pamäť iba na čítanie, informácia je do pamäte uložená jednorázovo počas výrobného procesu
 • Podľa vyhotovenia
  1. pásková pamäť – pre zálohovanie údajov
  2. disková pamäť – pevný disk, CD, DVD, (disketa, ZIP)
  3. polovodičová pamäť – flash pamäť, SIMM, DIMM, …