EXCEL – bunky

Aktívna bunka je bunka, s ktorou práve pracujeme. Je označená zvýrazneným orámovaním. Kurzor je nahradený orámovaním aktívnej bunky.

Adresa aktívnej bunky sa zobrazuje v poli názvov a je daná označením stĺpca a riadka, na ktorom sa nachádza, napr.: A1, KM14891. Táto adresa sa nazýva relatívna adresa.

Absolútna adresa je označená znakom dolár ”$”. Napr.:

  • A$4 – ak je dolár pred číslom riadka, nebude sa meniť číslo riadku
  • $A4 – ak je dolár pred písmenom stĺpca, nebude sa meniť písmeno stĺpca
  • $A$4 – ak je dolár pred písmenom stĺpca aj pred číslom riadku, nebude sa meniť ani písmeno stĺpca ani číslo riadku

Ak prepájame bunky v rôznych hárkoch, adresa aktívnej bunky je doplnená o meno hárku a znak  výkričník ”!”. Napr.: Hárok1!B8, Hárok8!C11.

Pole názvov zároveň slúži na vyhľadanie (presun do) konkrétnej bunky a to zadaním jej adresy a stlačením klávesu ENTER.

Klávesové skratky pre pohyb v tabuľke:

  • Tab – nasledujúca bunka
  • Shift + Tab – predchádzajúca bunka
  • Ctrl + Home – prvá bunka v hárku
  • Ctrl + PgUp – prepne do predchádzajúceho hárku
  • Ctrl + PgDown – prepne do nasledujúceho hárku

Dvojklik ľavým tlačidlom myši v ľubovoľnej bunke sa objaví textový kurzor v tejto bunke.

Samotná bunka má vyše 29000 pozícií, pričom za pozíciu sa počíta aj medzera v texte.

Pri formátovaní obsahu bunky využívame všetky možnosti ako pri formátovaní textu v MS Word. Záložky Schránka, Písmo ponuky Domov už poznáme. MS Excel nám ponúka na rozdiel od MS Word viacero možností v záložke Zarovnanie pre zarovnanie obsahu bunky a aj zmenu orientácie obsahu bunky. Ikonka Zalomiť text zalomí mimoriadne dlhý text do viacerých riadkov. Ikonku Zlúčiť už poznáme z práce s tabuľkou vo worde. Záložka Číslo umožňuje formátovať číslo, záložka Štýly ponúka preddefinované štýly tabuliek a buniek. Záložka Bunka ponúka Vložiť, Odstrániť bunku, riadok, stĺpec či hárok. Formátovať nám umožňuje meniť výšku riadka, šírku stĺpca, skryť aj odkryť, pracovať s hárkom a možnosť Formátovať bunky nám otvorí okno so šiestimi záložkami. Obsah  bunky môžeme kopírovať aj presúvať pomocou klávesových skratiek Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + X.

MS Excel môže slúžiť aj ako textový editor a to v prípade, že po napísaní textu do buniek tieto bunky neorámujeme. Potom sa zobrazí len napísaný text.