EXCEL – grafy

Microsoft Excel je súčasť kancelárskeho balíka MS Office, je to tabuľkový kalkulátor, ktorý slúži na tvorbu a úpravu tabuliek, na výpočty v nich a na tvorbu grafov.

Zostala nám posledná časť z definície MS Excel a to tvorba grafov.

Graf je grafickým zobrazením údajov v tabuľke.

Ak chceme k vytvorenej tabuľke vložiť graf, najprv si označíme tabuľku myškou do bloku. V ponuke Vložiť si vyberáme zo záložky Grafy vhodný typ a podtyp grafu alebo použijeme klávesovú skratku Alt+F1. Ak už máme vložený graf, otvorí sa nám v paneli ponúk Nástroje pre grafy – Návrh a Formát, ktoré slúžia na prácu s vloženým grafom (aj s jednotlivými časťami). Napr.:

 • na zmenu farby (plochu grafu, pozadia legendy a grafu, u všetkých kategórií alebo niektorých)
 • zapnúť/vypnúť zobrazenie (názvu grafu a osí, legendy a menoviek údajov)

Vložený graf môžeme voľne premiestniť uchytením na okraji a meniť mu rozmery na rohoch a stredoch strán. To isté platí na jeho jednotlivé časti v rámci plochy grafu.

Prehľad častí grafu (bez ohľadu na typ) uvádza nasledujúci popis:

 • Názov grafu – meno grafu (môže to byť aj názov tabuľky)
 • Názov zvislej a vodorovnej osi – názvy stĺpcov v tabuľke
 • Mriežka – na nej lepšie vidíme hodnoty
 • Legenda – je kľúč, čo je na grafe
 • Plocha grafu – plocha, na ktorej celý graf leží
 • Rady – nazývame stĺpce
 • Menovky – konkrétne hodnoty

Všetky uvedené časti môžeme formátovať, zapnúť alebo vypnúť.

Rozlišujeme viacero typov grafov, ktoré majú ďalšie podtypy.

Uveďme si príklady niektorých grafov:

 • Koláčový graf slúži na percentuálne zobrazenie jednotlivých údajov z celku. Napr. koľko percent, teda akú časť predstavuje Európa, Ázia atď. z celkovej súše Zeme. Robí sa len z jedného riadku tabuľky.
 • Stĺpcový graf umožňuje porovnanie hodnôt medzi niekoľkými kategóriami či na zobrazenie zmien údajov v čase. stav peňazí na jednotlivých účtoch v priebehu roka. Robí sa z potrebných riadkov tabuľky.
 • Čiarový graf umožňuje znázorniť zmenu údajov, napr. výšku v závislosti od veku. Robí sa z potrebných riadkov tabuľky.