EXCEL – základné funkcie

Microsoft Excel je súčasť kancelárskeho balíka MS Office, je to tabuľkový kalkulátor, ktorý slúži na tvorbu a úpravu tabuliek, na výpočty  v nich a na tvorbu grafov. Prípona súborov, ktoré sú vytvorené v MS Excel je .xlsx (prípadne .xls – podľa verzie).

Ak chceme v MS Excel robiť akékoľvek výpočty, využijeme jednu z nasledujúcich možností:

 • použijeme ponuku Vzorce, v ktorej si zvolíme príslušnú kategóriu a v nej vhodnú funkciu,
 • použijeme ikonku ”fx”, ktorá sa nachádza v paneli vzorcov, v otvorenom okne si vyberáme kategóriu a v nej vhodnú funkciu,
 • napíšeme vzorec priamo do riadka vzorcov, pričom každý vzorec začína znakom ”=” a použijeme niektorú z matematických operácií z numerickej klávesnice +,-,*,/.

Základné funkcie:

 • SUM(číslo1;číslo2;…) – matematická funkcia, ktorá vypočíta súčet obsahu zvolených buniek
 • PRODUCT(hodnota1;hodnota2;…) – matematická funkcia, ktorá vynásobí obsah všetkých zvolených buniek
 • ABS(číslo) – matematická funkcia, vráti absolútnu hodnotu obsahu bunky
 • POWER(číslo;mocnina) – matematická funkcia, umocní obsah bunky na zadanú mocninu (POZOR! Pri mocnine píšeme číslo mocniny, pri odmocnine píšeme 1/číslo odmocniny!)
 • SQRT(číslo) – matematická funkcia, vráti druhú odmocninu z obsahu bunky (POZOR! Len druhú odmocninu!)
 • AVERAGE(číslo1;číslo2;…) – štatistická funkcia, ktorá vypočíta priemer z obsahu zvolených buniek
 • MIN(číslo1;číslo2;…) – štatistická funkcia, ktorá vráti najmenšie číslo
 • MAX(číslo1;číslo2;… – štatistická funkcia, ktorá vráti najväčšie číslo
 • LEFT(text;počet znakov) – textová funkcia, vráti zadaný počet znakov od začiatku textového reťazca
 • RIGHT(text;počet znakov) – textová funkcia, vráti zadaný počet znakov od konca textového reťazca
 • MID(text;počiatočná pozícia;počet znakov) – textová funkcia, vráti znaky z textového reťazca, ak je zadaná počiatočná pozícia a dĺžka
 • CONCAT(text1;…) – textová funkcia, ktorá zreťazí zoznam
 • LOWER(text) – textová funkcia, konvertuje všetky písmená v textovom reťazci na malé
 • UPPER(text) – textová funkcia, konvertuje všetky písmená v textovom reťazci na veľké