Imagine

  • je objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorého hlavnou črtou je korytnačka, ktorej zadávame jednoduché príkazy a na ich základe sa pohybuje po monitore. Prostredníctvom korytnačky môžeme kresliť farebné obrázky, riešiť geometrické a matematické úlohy. Program obsahuje množstvo jednoduchých príkazov, pričom ich kombináciou sa dajú tvoriť zložité kresby alebo počítačové hry.

Popis prostredia:

Príkazový riadok

– Ak doň zapíšem príkaz a stlačím ENTER, tak sa príkaz vykoná.

– stlačením šípky hore sa postupne zobrazujú predchádzajúce príkazy (šipka dole má opačný efekt).

– ESC zruší celý text, ktorý sme tam napísali.

Príkaz pre pohyb korytnačky

Dopredu

dopredu číslo; skrátene do číslo – presunie korytnačku o zadaný počet krokov (t.j. bodov) v smere, v ktorom je každá korytnačka natočená. Pr. do 100

Príkaz pre schovane a zobrazenie korytnačky

Príkaz skry ukryje všetky korytnačky. Na opätovné zobrazenie korytnačky použijeme príkaz ukáž.

Pr.

do 1

skry

ukáž

Dozadu

Vzad číslo; skrátene vz číslo – presunie korytnačku o zadaný počet krokov v opačnom smere.

Príkaz pre zmazanie plochy

zmaž plocha sa zmaže, ale korytnačky zostávajú na rovnakých miestach, kde sa nachádzali (neprejdú do svojej domovskej pozície, nenatočia sa do svojho základného smeru). Ak chceme, aby sa korytnačky vrátili do domovskej pozície a základného natočenia, použijeme príkaz znovu.

Príkaz pre čiaru, alebo pohyb bez kreslenia

peroHore, skratene ph zdvihne pero a korytnačka nekreslí

peroDole, skratene pd – položi pero na podložku a s pohybom korytnačky kreslí čiaru

Príkaz pre otočenie korytnačky vľavo alebo v pravo o uhol

vľavo uhol, skrátene vl – otočí korytnačku vľavo proti smeru hodinových ručičiek

vpravo uhol, skrátene vp – otočí korytnačku vpravo v smere hodinových ručičiek

Príkazy pre zmenu farby, hrúbky a vzoru pera

Voľba farby pera

nechFarbaPera Enter – vyberiem farbu pera

nechFp

Voľba hrúbky pera – čiary

nechHrúbkaPera Enter – vyberiem hrúbku

skrátene nechHp