Meranie pamäti

1 bit predstavuje základnú jednotku informácie, ktorá môže mať 2 rôzne hodnoty, najčastejšie označované ako 01.

Počítač nespracováva bity jednotlivo ale v skupinách bitov pričom počet v skupine je vždy mocnina dvojky.

1 byte je názov pre skupinu 8 bitov. 1 byte môže mať 256 rôznych hodnôt.

1 kilobyte má 1024 bajtov.

1 megabyte má 1 048 576 bajtov.

1 gigabyte má 1 073 741 824 bajtov.

1 gigabyte má 1 073 741 824 bajtov.

1 terabyte má 1 099 511 627 776 bajtov.

Pamäťové prvky sú spojené riadkovými a stĺpcovými vodičmi. Týmito vodičmi je možné prvky elektronicky ovládať – zapisovať do nich nové hodnoty a čítať skôr uložené dáta. Typ elektronickej súčiastky tvoriaci pamäťový prvok definuje vlastnosti celej pamäte.