POWERPOINT – prechod snímok, animácia

Prechod snímok hovorí o tom, ako sa jedna snímka zmení na druhú. Prechod dodáva striedaniu snímok pohyb napr.: otočenie novej zobrazovanej snímky, otvorenie novej snímky cez nejaký útvar, posun starej snímky a následné odkrytie novej snímky, … . Prechodom teda zmeníme statickú prezentáciu na dynamickú prezentáciu.

Animácia spestrí a oživí prezentáciu. Animovať = oživiť môžeme všetky vložené prvky na snímke. Animácie majú zvyčajne spestrujúci dekoratívny zmysel, ale súčasne môžu lepšie upútať pozornosť na jednotlivé alebo vybrané prvky prezentácie napr.: pohybom, postupným vykresľovaním, blikaním, miznutím.

Priveľa animácií a prechodov však odpútava pozornosť od obsahu prezentácie. Kým prechod snímok hýbe so snímkami ako celkami, animácie umožňujú pohyb prvkov na snímke (text, obrázky, grafy, …). Tieto dva dynamické prvky môžeme kombinovať.

Prechod snímok si volíme v ponuke Prechody. Kliknutím na zvolený prechod sa vykoná na aktuálnej snímke. Viaceré prechody majú aj ďalšie spôsoby priebehu, ktoré si volíme v susednej ikonke  Možnosti efektu (teoreticky rôznym snímkam môžeme nastaviť rôzne prechody).

V záložke Časovanie ponuky Prechod môžeme pridať Zvuk, ktorý sa prehrá počas prechodu medzi predchádzajúcou a nasledujúcou snímkou. Vyberáme si buď z preddefinovaných zvukov alebo zo súboru a tieto zvuky sa môžu cyklicky opakovať.

Trvanie nám umožní nastaviť dĺžku prechodu.

Pridaný zvuk a dĺžku trvania prechodu si nastavujeme buď pre jednotlivé snímky zvlášť alebo klikneme na Použiť na všetky.

Prechod na ďalšiu snímku môže prebehnúť buď po kliknutí myšou alebo automaticky po určenom počte sekúnd.

Základný postup nastavenia akejkoľvek animácie je:

  1. najprv klikneme ľavým tlačidlom myši na prvok, ktorému pridávame animáciu (označíme prvok),
  2. potom zvolíme pre neho animáciu v ponuke Animácie.

Viaceré animácie majú aj ďalšie spôsoby priebehu, ktoré si volíme v susednej ikonke  Možnosti efektu.

Ak chceme použiť vlastné animácie (nastaviť animáciu detailnejšie), klikneme na Pridať animáciu a vtedy sa nám otvorí okno s viacerými možnosťami:

  • Prvky môžeme animovať, keď sa prvýkrát objavujú na snímke – Začiatok.
  • Prvky možno Zvýrazniť, keď vyzdvihujeme ich vlastnosti alebo o nich hovoríme počas prezentácie (napr. zablysknú sa alebo text stučnie).
  • Prvky môžu zmiznúť presne stanoveným spôsobom zo snímky, kým iné zostanú – to určuje animácia Koniec.
  • Trasa pohybu je vhodná, ak náš prvok predvádza nejakú činnosť, napr. auto sa pohybuje.

Môžeme Zmeniť poradie animácií šípkami, aj keď sme ich pôvodne pridali v inom poradí. Ak už máme priradenú animáciu, môžeme ju ďalej doladiť. Použijeme na to ikonku Spustiť (či sa spustí po kliknutí myšou, spolu s predchádzajúcim alebo po nejakom oneskorení). Ešte detailnejšie nastavenia jednotlivých animácií môžeme zvoliť cez ikonku Tabla animácií.