Základná zostava PC, operačný systém, hlavné časti PC

Počítač je zariadenie, ktoré:

 • slúži na spracovanie údajov a informácií
 • je zložené z rôznych častí, ktoré navzájom spolupracujú
 • Počítač = STAVEBNICA

Zostava počítača:

Operačný systém – je program, ktorý:

 • je základnou súčasťou softvéru každého osobného počítača
 • zabezpečuje komunikáciu medzi softvérom a hardvérom počítača
 • umožňuje pracovať so súbormi na disku počítača

Najznámejšie operačné systémy:

 • Windows
 • Mac OS
 • Android
 • Linux
 • Unix
 • MS DOS
 • Free BSD
 • Solaris

Súčasti Windows – okrem jadra operačného systému, ovládačov, knižníc a obslužných programov obsahuje aj užívateľské aplikácie(v závislosti od verzie):

 • Internet Explorer (web)
 • Media Player (multimédia)
 • Movie Maker (strih videa)
 • Skicár (grafika)
 • Hry (zábava)
 • Poznámkový blok, WordPad (text)
 • Security Essentials, Defender (antivírus)
 • Photo Viewer (prehliadač obrázkov)
 • Kalkulačka

PRACOVNÁ PLOCHA  (Windows) – je grafické rozhranie, ktoré umožňuje prístup k programom a nastaveniam OS

PRACOVNÉ OKNO (Windows):

 • program, súbor alebo priečinok, ktorý otvoríte, sa zobrazí ako okno(názov OS Windows je podľa toho odvodený)
 • modrý pruh úplne na hornom okraji okna sa nazýva identifikačná (titulná) lišta
 • presun okna sa zrealizuje ťahaním za titulnú lištu, táto akcia sa nazýva drag and drop (chyť a presuň)

Súbor – file:

 • súbor je množina prvkov, ktoré k sebe logicky patria
 • názov súboru môže obsahovať až 255 znakov vrátane národnej diakritiky , ale nesmie obsahovať /“:*?.
 • súbor ukladáme (odkladáme) do priečinkov (adresárov)

Typy súborov:      

 • textový
 • grafický (obrázok, fotografia, ..)
 • zvukový (hudobný, rôzne pracovné zvuky, komentáre, ..)
 • multimediálny (kombinácia predchádzajúcich)
 • programovací
 • programový
 • dátový (údajový)

Hlavné časti osobného PC – hardvér

Jadro – mikroprocesor, vnútorná pamäť, základná doska, napäťová jednotka. Ostatné časti počítača sú periférne – prídavné zariadenia (peripheral devices).

 • Mikroprocesor – (central processing unit CPU) je základnou operačnou a riadiacou jednotkou počítača.
 • Vnútorná pamäť – je tvorená mikročipmi uloženými priamo na základnej doske počítača.
 • Základná doska – základná procesorová doska, systémová doska, (v slangu) matičná doska je doska obsahujúca elektronické súčiastky tvoriace základné prvky osobného počítača alebo iného elektronického zariadenia založeného na procesoroch. Matičná doska je zjednocujúcim prvkom v počítači, všetky ostatné moduly, súčasti, diely a periférie sa priamo, alebo nepriamo vkladajú, alebo pripájajú k matičnej doske.
 • Napäťová jednotka – premieňa elektrické napätie zo siete na hodnoty potrebné pre jednotlivé prvky počítača.