Základné pojmy – informatika, PC, hardvér, softvér

Informatika

 • je vedou, ktorá sa zaoberá, organizáciou, spracovaním, uchovávaním a prenosom údajov – dát, informácií.

Informácia ako základný pojem v informatike úzko súvisí s pojmami údajov a dáta.

Informácia

 • Konečná postupnosť (reťazec) pozostavajúci (i) zo znakov 0 a 1 (písmen, symbolov nejakej abecedy) sa nazýva správa. Správa vyvolávajúca akciu sa nazýva informácia.
 • Informácia je správa, ktorá predstavuje nové poznatky, umožňuje konať určitým spôsobom. Informácie vytvárajú vzťahy a vyjadrujú stavy.
 • Správa sa stáva informáciou ak je spracovaná určitým algoritmom alebo je interpretovaná v dôsledku ľudskej činnosti.
 • Dáta (údaje) sú správy alebo ich časti, ktoré sa dajú spracovať. Informáciami sú dáta, ktoré sú nositeľmi významu pre ľudí. Informácia je teda produkt, výstup spracovania správ.
 • Bit (binary digit – binárne (dvojkové) číslice) ako základná jednotka informácie.

Hardvér

 • technické vybavenie počítača
 • počítač a všetky zariadenia, ktoré sa dajú k nemu pripojiť
 • viditeľné hmotné časti počítača, ktoré môžeme chytiť

Softvér

 • programové vybavenie počítača
 • rôzne programy a aplikácie
 • jednoducho povedané, je to všetko, čo sa nedá chytiť

V každodennom živote potrebujeme na písanie pero a papier, aby sme nakreslili obrázok potrebujeme farby, štetec a výkres, aby sme poslali list, musíme ísť na poštu. V počítači tieto predmety nahradzujú programy, pomocou ktorých píšeme, kreslíme alebo posielame elektronickú poštu.

Programy poznáme:

 • programy na vytváranie textu, prezentácií, tabuliek
 • programy na prezeranie obsahu internetu
 • programy na prehrávanie hudby, videí, filmov
 • antivírusové programy
 • vzdelávacie programy (encyklopédie, slovníky, …)
 • počítačové hry

Informačné technológie

 • zahŕňajú všetky prostriedky (najmä hardware, software a know-how), ktoré sa využívajú k získavaniu, spracovaniu, prenosu, prezentácií, uchovaniu dát a informácii.

Pozn.: know-how – z angl. vedieť – ako?

PC – (ang. – personal computer – osobný počítač)